Õendushooldusosakonna teenused

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus

Iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust osutab õendusabi- ja hooldusosakond. Osakonna tööd korraldab õendusjuht.

Teenusele registreerib dr Stepan Sahnjuk (tel: 799 9233, e-post: stepan@rapinahaigla.ee).

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus on vajalik aktiivravi järgselt ja/või krooniliste haigustega patsientidele.

 • Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele tulevad patsiendid perearsti või eriarsti saatekirjaga, kus on selgelt kirjeldatud määratud diagnoosid ja ravi. Saatekirjaga kaasas peab olema soovitavalt õendusepikriis pere- või aktiivravi haigla õelt.
 • Patsient saab arsti poolt määratud ravi, tema terviseseisundist tingitud toimetulekuprobleemidega aitavad kohaneda õendus- ja hooldusprotseduurid.
 • Õendusabis ei tehta üldjuhul diagnostilisi uuringuid.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi kestvuse vajaduse otsustab osakonna personal (arst, õendusjuht) patsiendi tegelike hinnatud vajaduste järgi.
 • Haiglasse saabumise ja haiglast lahkumise päev loetakse üheks ravipäevaks.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi eest tasuvad Eesti Haigekassa (85%) ja patsient (15%) omaosaluse. AS Räpina Haiglal on leping Eesti Haigekassaga iseseisva statsionaarse õendusabi osutamiseks.
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi eest võib täies mahus tasuda ka patsient Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus oleva hinnakirja alusel.

Ööpäevaringne hooldusteenus

Ööpäevaringset hooldusteenust osutab õendusabi- ja hooldusosakond. Osakonna tööd korraldab õendusjuht.

Teenusele registreerib õendusjuht Taimi Randma (tel: 799 9235, mobiiltel: 503 1386, e-post:  taimi@rapinahaigla.ee). 

Teenusele saab üldjuhul järjekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad KOV sotsiaaltöötajad, isiku lähedased.

Teenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus. Hooldusel viibiv isik tasub ka ravimite eest.

Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga. Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja hoolealuse ravi ja terviseprobleemide kohta.

 •  Ööpäevaringne üldhooldusteenus 49,00 eurot/ööpäev (sh hooldustöötajate tööjõukulu komponent 19,20 eurot/päevas).  

Teenus sisaldab lisaks ööpäevaringsele üldhooldusteenusele toitlustamist 3 põhitoidukorda päevas (ja ooted), abivahendeid liikumiseks ja/või tualetitoiminguteks, vajadusel kõrvalabi ja juhendamist igapäevaste hügieenitoimingute teostamisel ning hügieenivahendeid ja mähkmeid.

 • Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus 60,00 eurot ööpev

 Kui üldhooldusel viibiv klient läheb ajutiselt koju (nädalavahetused jms), siis vähendatakse tema voodipäeva tasu 4 euro võrra päevas ja säilitatakse talle koht AS Räpina Haiglas

 • Üldhooldusteenus ühekohalises palatis: 60,00 eurot ööpäev (sh hooldustöötajate tööjõukulu komponent 19,20 eurot/päevas).


Tugiisiku teenus

 • 9,10 eurot/tund
 • erijuhud- teenused ja maksumused lepitakse kokku lähtudes konkreetsest juhtumist


Avahooldusteenus 1 isiku kohta

 • koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,0 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 16,65 eurot
 • koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,5 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 23,50 eurot

Alates 01.06. 2023 a. teenuste hinnad alljärgnevalt:

 • Koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,5 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 28.00 eurot,
 •  Koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,0 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses
  asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 20.00 eurot,
 • Isiku tugiteenus: 11.00 eurot/tund
 • Rasked juhtumid: hind kokkuleppel

Info: Erinevad kutseliidud (Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Õdede Liit) on sõlminud kollektiivlepingu, mille tingimustest lähtuvalt muutuvad alates 01. aprillist 2023 a. teenuste hindades sisalduvad palgakomponendid, st seniselt kehtivate töötasude tunnihindade muutumist alates 01. aprillist 2023. Samuti on märgatavalt tõusnud erinevad abiteenuste hinnad. Patsientide teenustelt laekuv tulu ning ka muude AS Räpina Haigla poolt osutatavate teenuste tulud ei kata ära teenuste kvaliteedi parandamisele ning arendamisele tehtavaid kulutusi. Ka ei kata laekuv tulu ära järsult tõusnud elektrienergia teenuste hindade kallinemist.

Transporditeenus (kokkuleppel)

 • sõiduauto 0,39 eurot/km, ilma sõidualustustasuta


Külmkambri teenus

 • AS Räpina haigla teenusel viibiv lahkunu  7,5 eurot/ööpäev
 • muudel juhtudel lahkunu säilitamine külmkambris 15 eurot/ööpäev